DERGİMİZ
Etkinlik Takvimi
3/2023
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Pzr
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Bültenimize Abone Olun6 + 2 = ?
BİRİNCİ BÖLÜM

          GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE-1 KAPSAM VE DAYANAK

Bu Tüzük; Derneğin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, faaliyetleri, üyelik işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

MADDE-2 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı; “1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”dir.

Derneğin merkezi Ankara’dadır. Adresi; İzmir 2 Cad. Ersan Apt. 49-5 Kızılay, Çankaya Ankara’dır. (Tel: 0  534 355 42 20)Şubesi açılmayacaktır.

MADDE-3 DERNEĞİN AMAÇLARI

Üyeleri arasında irtibatı sağlamak, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek; üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, sağlık, eğitim-öğretim ve benzeri alanlarda ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulunca kabul edilecek vakıf, dernek, üniversite vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak; üyelerinin bilgi, tecrübe ve gayretlerini kamu yararı amacıyla kullanabilecekleri, eğitim, bilim, sanat, spor, sağlık, kültür, tarih ve çevrenin korunması gibi alanlarda insanlığa katkı sağlayacak her türlü faaliyette bulunmaktır. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmaktır.

 

MADDE-4 DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Dernek, Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen ve benzeri faaliyetleri yürütür.

a. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için ya da yardım amaçlı yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. faaliyetler düzenlemek,

b. Üyelerin doğum, düğün, hastalık, vefat gibi özel günlerinde Dernek adına çelenk, çiçek vb. hediye göndermek, gazetelere ilan vermek ve ziyaretlerde bulunmak

c. Her ne sebeple olursa olsun muhtaç duruma düşmüş ve bilhassa vefat etmiş veya ağır hastalık nedeniyle çalışamayacak duruma düşmüş üyelerin durumlarını tespit ederek kendilerine veya geride kalan eş ve çocuklarına yardım etmek üzere üyeler arasında yardım kampanyaları düzenlemek,

ç. Üyelerin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Genel Kurul kararıyla sandık kurmak,

d. Üyelik şartlarına haiz olup da Dernek kurulmadan önce vefat edenlerin birinci derecede akrabalarına üye olup olmadığına bakılmaksızın özel günlerde manevi destekte bulunmak,

e. Üyelik şartlarına haiz olup da Dernek kurulmadan önce vefat edenlerin birinci derece akrabalarına, üye olup olmadığına bakılmaksızın, Genel Kurul kararıyla imkanlar ölçüsünde yardım sağlamak.

f. Vefat eden Dernek üyelerinin adlarını yaşatmak için projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek,

g. Üyelerin bilgi ve tecrübelerini aktarmak ve bilim ve kültüre katkı sağlamak üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği strateji ve düşünce kuruluşları ile dernek, üniversite vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

ğ. Dernek amaçları doğrultusunda kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

h. Dernek amaçları doğrultusunda her türlü bilgi, belge ve yayınları temin ederek dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri yayınlamak,

ı. Dernek amaçları doğrultusunda ve Genel Kurul kararıyla; taşınır ve taşınmaz mal satın almak veya satmak, kiralamak veya kiraya vermek, inşaat yaptırmak, işletmek; taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesis etmek, devretmek veya devralmak,

i. Dernek amaçları doğrultusunda gelir sağlamak üzere ve Genel Kurul kararıyla; iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek ya da ortaklıklar kurmak,

j. Üyelerin ve ailelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Genel Kurulun onayını almak kaydıyla sosyal tesisler açmak işletmek; Yönetim Kurulu kararı ile mevcut tesislerden daha iyi şartlarda faydalanma imkânları oluşturmak,

k. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda Dernek amaçları doğrultusunda ortak projeler yürütmek,

l. Genel Kurul kararıyla vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

m. Gerekli izinler alınmak kaydıyla genel yardım kampanyaları düzenlemek, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

n. Genel Kurul kararıyla; yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve yardımlaşmak,

o. Yönetim Kurulunun uygun göreceği, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile diğer derneklerin özel günlerinde Dernek adına katılım sağlamak.

ö.         Yönetim Kurulunca kabul edilecek vakıf, dernek, üniversite vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak; kamu yararı amacıyla eğitime destek sağlamak, örgün ve uzaktan eğitim öğretim tesis ve sistemleri kurmak ve işletmek, kurulu tesis ve sistemlere destek olmak,

p.         İlköğretimden yüksek lisans seviyesine kadar usul ve esasları yönerge ile düzenlenmek suretiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak,

r.          Yaşlı bakımevi, öğrenci yurdu, kreş, engellilere yönelik eğitim tesisleri, meslek edindirme kursları vb. alanlarda tesis ve sistem kurmak, işletmek, mevcutlardan uygun görülenlere destek sağlamak, bu yönde proje üretmek ve yardım kampanyaları düzenlenmek,

s.         Deprem, sel gibi doğal afetlere karşı hazırlık kapsamında her türlü eğitim, bilimsel çalışma, organizasyonların teşkili, mevcut teşkillerin operasyonel hazırlıklarına yönelik planlama çalışmalarına katkıda bulunmak, kamu ve yerel teşkillerle işbirliği yapmak,

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

 

MADDE-5 ÜYELİK KOŞULLARI

            1987 yılında mezun olanlar veya liseler de dâhil olmak üzere anılan mezunlarla asgari altı ay süreyle eğitim ve öğretim görenler, bunların birinci derecede akrabaları ya da bunlardan vefat edenlerin birinci derece akrabaları ile en az 3 üyenin teklif ettiği diğer gerçek kişiler; üyelik için kanunlarda belirtilen koşulları taşımak ve Dernek amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek şartıyla Derneğe üye olabilir.

 

MADDE-6 ÜYE OLMA USULÜ

a. Derneğe üye olmak isteyen kişi, Dernek merkezine yazılı olarak müracaat eder.

b. Üye başvuru belgesini eksiksiz doldurarak bizzat veya posta yoluyla Dernek Merkezine ulaştırır.

c. Başvuru belgesinin Dernek Merkezine ulaşmasını müteakip evrak kayıt defterine kayıt yapılır.

ç. Yönetim Kurulu, müracaatları inceler ve 30 gün içinde karara bağlayarak başvuru sahibine bildirir. Üyelik başvurusu uygun bulunmayarak reddedilenlere bildirim yapılır.

d. İlgili, bu bildirime karşı Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. Genel Kurulun itiraz hakkında verdiği karar kesindir.

e. Üyelerden vefat edenlerin birinci derece akrabaları, Yönetim Kurulunun yapacağı yazılı davet üzerine ya da kendiliğinden müracaat etmek suretiyle üyelik başvurusunda bulunabilir. Başvuru üzerine aynı usul uygulanır.

f. Üyeliğe kabul edilenler, üye kayıt defterine kaydedilir.

g. Üyelik başlangıç tarihi, başvurunun karara bağlandığı tarihtir.

MADDE-7 ÜYELİĞE İTİRAZ

a. Yönetim Kurulu, üyelik için başvuran kişilerin isim listesini askıya çıkarır ve bu listeler yedi gün süreyle askıda kalır. Askıya çıkarılan isim listesi, ayrıca uygun iletişim vasıtaları ile mevcut üyelere duyurulur. 

b. Üyeler, başvurularla ilgili olarak Yönetim Kuruluna askı süresi içinde yazılı itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulu bu itirazları üyelik başvurusunu takip eden 30 gün içinde karara bağlar ve sonucunu ilgililere bildirir.

c. İtirazın reddine dair kararlar kesindir. İtirazın kabul edilerek üyelik başvurusunun reddine dair kararlara ise ilgili tarafından Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. Genel Kurulun itiraz hakkında verdiği karar kesindir.

Yorumlar